Kdy se obrátit na znalce  • Asi nelze přesně vymezit, ve kterých případech konkrétně by si měl spotřebitel nebo obchodník vyžádat znalecký posudek, záleží to na povaze případu. Pokud není možné reklamaci uspokojivě vyřešit a dojde k nejasnostem, kde vznikla chyba, proč vznikla a kdo ji zavinil, může předložit tuto záležitost k posouzení soudnímu znalci spotřebitel obchodník nebo i dodavatel. Znalecký posudek je pak podkladem k dalšímu řízení o reklamaci, případně je předložen při soudním řízení v dané záležitosti.
  • Soudní znalectví je službou, kterou kvalifikovaní znalci poskytují státním orgánům (například soudům, státnímu zastupitelství, policii a orgánům státní správy) při jejich rozhodovací činnosti a dále občanům a organizacím pro potřeby jejich právních úkonů nebo správního řízení před státními orgány.
  • Na rozdíl od běžné expertní činnosti zahrnuje kvalifikace soudního znalce nepochybně nejen odborné znalosti z daného oboru, ale rovněž znalost platné legislativy, zásad procesního řízení a schopnost srozumitelně předat výsledky své práce nejen odborníkům, ale rovněž státním orgánům a především těm, kterých se výsledek soudního či správního řízení týká.